ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 
 
  

    
ผลการดำเนินงาน Anamai pollผลการดำเนินงาน TSC 
ผลการดำเนินงาน Anamai poll
ผลสำรวจ ANAMAI EVENT POLL ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โควิด -19 และการเปิดเรียนเดือน มิถุนายน 2564 ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 (จังหวัดศรีสะเกษ) (07/06/2564)
ผลสำรวจ ANAMAI EVENT POLL ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โควิด -19 และการเปิดเรียนเดือน มิถุนายน 2564 ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 (จังหวัดยโสธร) (07/06/2564)
ผลสำรวจ ANAMAI EVENT POLL ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โควิด -19 และการเปิดเรียนเดือน มิถุนายน 2564 ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 (จังหวัดอำนาจเจริญ) (07/06/2564)
ผลสำรวจ ANAMAI EVENT POLL ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โควิด -19 และการเปิดเรียนเดือน มิถุนายน 2564 ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 (จังหวัดมุกดาหาร) (07/06/2564)
ผลสำรวจ ANAMAI EVENT POLL ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โควิด -19 และการเปิดเรียนเดือน มิถุนายน 2564 ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี) (07/06/2564)
ผลสำรวจ ANAMAI EVENT POLL ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โควิด -19 และการเปิดเรียนเดือน มิถุนายน 2564 ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 (07/06/2564)
ข้อมูลทั้งหมด..     
คำแนะนำประชาชน : ประชาชนทั่วไป
คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (07/06/2564)
คำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (07/06/2564)
ข้อมูลการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus เขตสุขภาพที่ 10 (19/05/2564)
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (12/05/2564)
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ต้องกักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine) (24/04/2564)
คำแนะนำการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือที่บ้าน สำหรับประชาชน (Work Form Home) โดย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย (24/04/2564)
คำแนะนำการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือที่บ้าน สำหรับประชาชน (Work Form Home) (24/04/2564)
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (24/04/2564)
ประกาศ และคำสั่ง จังหวัดอุบลราชธานี (22/04/2564)
คำแนะนำ "การปฏิบัติตัวสำหรับผู้มีความเสี่ยงระดับต่าง ๆ" (12/04/2564)
ข้อมูลทั้งหมด..     
คำแนะนำประชาชน : สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับรถส่งน้ำแข็ง (07/06/2564)
คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (07/06/2564)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการขนส่งสาธารณะ (12/05/2564)
แนวทางการจัดการสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ สถานบันเทิง ผับ บาร์ และสถานที่ที่ให้บริการในทำนองเดียวกัน (10/04/2564)
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ ศูนย์บริการ หรือ จำหน่ายรถยนต์ โชว์รูมรถยนต์ หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์ (29/01/2564)
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ บริการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (14/01/2564)
แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี มีเเรงงานต่างด้าว/บุคคลที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ปฎิบัติงานใน "ตลาด" (12/01/2564)
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 (09/01/2564)
แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าปลีก/ส่ง (06/01/2564)
แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโรงภาพยนตร์ (06/01/2564)
ข้อมูลทั้งหมด..     
คำแนะนำประชาชน : กิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการรวมตัวกัน
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ ศาสนสถาน (01/01/2564)
คำแนะนำสำหรับการจัดสอบ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (19/05/2563)
คำแนะนาในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข สำหรับการบริจาค (19/05/2563)
คำแนะนำและแนวทางการเข้าร่วมงานฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (19/05/2563)
คำแนะนำสำหรับการจัดโรงทาน (19/05/2563)
คำแนะนาในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข สำหรับการบริจาค (14/05/2563)
คำแนะนำและแนวทางการเข้าร่วมงานฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (12/05/2563)
คำแนะนำสำหรับการจัดโรงทาน (12/05/2563)
คำแนะนำสำหรับการจัดสอบ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (01/04/2563)
คำแนะนำการพิจารณาจัดกิจกรรมการวิ่งเดิน-วิ่ง ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (01/04/2563)
ข้อมูลทั้งหมด..     
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ฉบับที่ 1 กรมอนามัย (19/05/2564)
คู่มือพรบ.สาสุข2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (19/05/2564)
แนวทางการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมาย กรณีมีการระบาด COVID-19 (19/05/2564)
คู่มือแนวทางการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุม COVID-19 (19/05/2564)
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการปิดชุมชน (lockdown) (13/05/2564)
รูปแบบการให้บริการคลินิกเด็กสุขภาพดีฐานวิถีชีวิตใหม่ (02/08/2563)
คู่มือ การดำเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17/06/2563)
คู่มือ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ (17/06/2563)
รูปแบบการให้บริการฝากครรภ์แบบปกติใหม่ (10/06/2563)
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (08/06/2563)
ข้อมูลทั้งหมด..     
 
Thai Stop COVID Plus สำหรับสถานประกอบการ (17/02/2564)
แพลตฟอร์ม THAISTOPCOVID (29/04/2563)
ดูแลที่พักคนงานก่อสร้าง อย่างไร ให้ปลอดภัย (27/04/2563)
9 ข้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์กและร้านขายของชำ ปลอดภัย โควิค-19 (20/04/2563)
ผู้สูงวัย ดูแลตนเองห่างไหล โควิค-19 (14/04/2563)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่พักหรือโรงแรมที่แยกสังเกตุอาการ ผู้มีความเสี่ยงโรคโควิค -19 (08/04/2563)
แนวทางปฏิบัติสถานดูแลผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ โควิค-19 (08/04/2563)
5 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุ เพื่่อป้องกัน COVID-19 (07/04/2563)
5 ล .ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19จากการบริโภคน้ำในชีวิตประจำวัน (06/04/2563)
การดูแล บำรุงรักษา ตู้น้ำหยอดเหรีญ ในช่วงสถาณการณ์ โควิค -19 (06/04/2563)
ข้อมูลทั้งหมด..     

 
 
คำแนะนำการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับชุมชนทำเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี (25/06/2564)
คำแนะนำการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี (25/06/2564)
คณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ศอ.10 อุบลราชธานี (24/05/2564)
แจ้งขยายมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (30/04/2564)
แจ้ง แนวทางการเฝืาระวังป้องกันการระบาดและหลักการปฏิมัติงานนอกสถานที่ตั้ง ศอ.10 อุบลฯ (22/04/2564)
แจ้งคำสั่ง ประกาศและมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศอ.10 อุบลฯ (19/04/2564)
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ศอ.10 อุบลฯ (19/04/2564)
คำสั่งที่ 32/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการเฝ้าระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (16/04/2564)
ประกาศ ศอ.10 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 (11/01/2564)
คำสั่งที่ 93/2563 เรื่อง เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (30/12/2563)
ข้อมูลทั้งหมด..     
กรมบัญชีกลาง : การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ข้อปฏิบัติ
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.09.7/ว66 ลว.2 กพ.64 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (ฉบับปรับปุงครั้งที่ 2) (10/02/2564)
สรุปบทเรียนการตรวจสอบประเด็น Covid-19 กรณีศึกษาการทางานตรวจสอบของ CNAO และ สตง.นครเทียนจิน (08/10/2563)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (02/09/2563)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (02/09/2563)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว188 แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/06/2563)
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.09.7/1335 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine) (22/06/2563)
ด่วนที่สุด ที สธ 0703.10/238 แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย และปรับปรุงห้องทันตกรรมรับรองผู้ติดเชื้อโควิด 2019 (22/06/2563)
สธ 0242/ว9143 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ในระหว่างมาตรการผ่อนผัน (21/05/2563)
ด่วนที่สุด ที่ กค0402.2/ว75 หลักเกณฑ์การเบิิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (21/05/2563)
ด่วนที่สุดที่ กค 0402.2/ว74 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย (21/05/2563)
ข้อมูลทั้งหมด..     
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข