ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
| จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ EC

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต ครั้งที่ 2 (17/02/2563)
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต ครั้งที่ 1 (17/02/2563)
สำหรับนักวิจัย _ คู่มือจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ฯ (บันทึกข้อความ) (17/02/2563)
เอกสารและแบบสำหรับนักวิจัย EC (04/10/2562)
สำหรับนักวิจัย _ คู่มือจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ฯ (04/10/2562)
สำหรับคณะกรรมการ _ มาตรฐานการปฏิบัติงานขอฯ (04/10/2562)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (25/07/2562)
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย (01/04/2562)
ข้อมูลทั้งหมด..     
| เอกสารการประชุม
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย" (01/04/2562)
สู่องค์กรส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ยุค 4.0 2-5 เม.ย.62 ณ โรงแรมบ้านสวนอ่าวไข่ บีช รีสอร์ท จ.ระยอง
ข้อมูลทั้งหมด..     
| เผยแพร่ผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางอุมาพร สังขฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (01/11/2564)
เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (21/10/2564)
เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวไกรวัลย์ มัฐผา ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (27/09/2564)
เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางวรุณสิริ ปทุมวัน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (27/09/2564)
เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางนงลักษณ์ ทองเหลือง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (17/08/2564)
เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวปทุมา เดชศร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (17/08/2564)
เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางประภัสสร ภูทางนา ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (08/07/2564)
เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางอรุณรัตน์ กาลพันธา ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (06/07/2564)
เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาววราภรณ์ นนทวี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (06/07/2564)
เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวปราณี อุสุพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (14/06/2564)
ข้อมูลทั้งหมด..     
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข