หน้าหลัก >> แผนงาน
แผนงาน
ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2563 (21 ม.ค. 2564)
เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการแผนงานและพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564_14-16 ธ.ค.2563 (24 ธ.ค. 2563)
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (22 ธ.ค. 2563)
นโยบายสุขภาพดีวิถึใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564-2570 (22 ธ.ค. 2563)
คำสั่งศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการะบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน ศอ.10 อุบลฯ (5 พ.ย. 2563)
นโยบายสาธารณสุขไทย ปี2564 (29 ก.ย. 2563)
ทบทวนการปฏิบัติ ความเข้าใจการบริหารแผน วันที่ 28 ม.ค.63 (29 ก.ย. 2563)
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) วันที่ 30 ม.ค.63 (29 ก.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
การประชุมขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย (28 ส.ค. 2563)
แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (20 ส.ค. 2563)
ร่าง แผน PPP เขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ.2560-2579 (4 มิ.ย. 2563)
สรุปประเด็นสำคัญการประชุมขับเคลื่อนงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดและอาสาสมัครสาธารณสุข (21 พ.ค. 2563)
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ ศอ.10อุบลฯ ณ วันที่ 14 พ.ค.2563 (14 พ.ค. 2563)
Timeline การดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (29 เม.ย. 2563)
สรุปการจัดทำแผนปฏิบัติการ ศอ.10 อุบลราชธานี ปี 2563 (6 เดือนแรก) (29 เม.ย. 2563)
รายงานประจำปี 2562 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (29 เม.ย. 2563)

หน้า : [1]