หน้าหลัก >> พัฒนาระบบราชการ
พัฒนาระบบราชการ
รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) กรมอนามัย (18 เม.ย. 2564)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18 เม.ย. 2564)
คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ม.ค. 2564)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. (22 ธ.ค. 2563)
Template กลางปี 2564 (22 ธ.ค. 2563)
คู่มือ TPSA รางวัลบริการภาครัฐ (29 เม.ย. 2563)
คู่มือประกอบการรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (23 เม.ย. 2563)

หน้า : [1]